Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức - Hành chính (tên giao dịch tiếng Anh: Office for Organization - Administration) là một trong 6 Phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

Xem tiếp »


Đội ngũ
Kế hoạch chiến lược phát triển

“Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” là sản phẩm trí tuệ được xây dựng bởi tập... »

Thống kê Đội ngũ

Thống kê Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tại thời điểm 31/12/2011 »

Đào tạo - Bồi dưỡng

Danh sách cán bộ, giảng viên đang đi học sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước »