Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức - Hành chính (tên giao dịch tiếng Anh: Office for Organization - Administration) là một trong 6 Phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

Xem tiếp »


Tin tức - Sự kiện
Cập nhật điểm mới của hợp đồng làm việc với viên chức từ 01/7/2020  (01/07/2020)

Từ 01/7/2020, nhiều thay đổi lớn về hợp đồng làm việc của viên chức sẽ có hiệu lực theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019; cụ thể: »Thông báo
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2019 - 2020  (21/07/2020)

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-ĐHKT-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế về việc ban hành quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên; »