Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ

            Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trực thuộc Trường và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường đã được quy định trong Quy chế Tổ chức hoạt động của Đại học Huế và của Trường Đại học Kinh tế.

Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về các mặt công tác:
* Hành chính, tổ chức, nhân sự;
* Thi đua, khen thưởng, y tế, bảo vệ và quân sự;
* Công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và người lao động của Trường theo sự phân cấp của Đại học Huế.

 

Nguyễn Mạnh Hùng