Giới thiệu » Đội ngũ nhân sự
Đội ngũ

            Hiện nay, Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có 18 cán bộ, trong đó có 3 Thạc sỹ, 7 Cử nhân.

Họ và tên
Điện thoại;
Email
Chức vụ
Ths. Bùi Văn Chiêm                    

Tel: 0917041113        

Email: buichiem@gmail.com      

Trưởng Phòng      
Ths. Nguyễn Bá Tường      

Tel: 0914215457        

Email: nbtuong2008@hce.edu.vn      

Phó Trưởng Phòng      
Ths. Nguyễn Mạnh Hùng      

Tel: 0986012681        

Email: hunghce83@gmail.com      

Tổ trưởng (nhân sự)      
CN. Hầu Nguyễn Anh Thư      

Tel: 0935660471        

Email: anhthuhaunguyen@yahoo.com    

CV Thi đua - Khen thưởng; Tổ chức nhân sự                                           
CN. Võ Hoàng Thùy Dương       Tel: 01687212925         Email: duongvo7792@gmail.com        CV Chế độ - Chính sách Cán bộ      
CN. Nguyễn Thị Lan Phương   Tel: 0905595658       Email: lanphuong.hce@gmail.com  CV Văn Phòng Đảng; Pháp chế                  
Nguyễn Thị Thanh Dung      

Tel: 0975126100        

Email: dungkt@hce.edu.vn      

CB Y tế      
CN. Trần Thị Lành      

Tel: 0912653775        

Email: vanthudhkt@hce.edu.vn      

Văn thư      
CN. Lê Thị Xinh      

Tel: 0935160977        

Email: ltxinh@hce.edu.vn      

CV VP. CĐ; Thanh tra     
Hà Thúc Ngọc

Tel: 01665672226

Email: htngoc@hce.edu.vn

Tổ trưởng Tổ bảo vệ
Hà Văn Dương      

Tel: 0935363699        

Email: hvduong@hce.edu.vn      

Nhân viên lái xe      
CN. Trịnh Thị Hằng      

Tel: 0914066863        

Email: tthang@hce.edu.vn      

Nhân viên Tạp vụ      
Nguyễn Du Hành      

Tel: 0905242333        

Email: nduhanh@hce.edu.vn      

Nhân viên lái xe      
Nguyễn Thanh Tâm      

Tel: 0935108939      

Email: nttam@hce.edu.vn      

Nhân viên bảo vệ      
Lê Thanh Tuấn      

Tel: 0935637406        

Email: lttuan@hce.edu.vn      

Nhân viên bảo vệ      
Thân Bá Hải      

Tel: 0905938599        

Email: tbhai@hce.edu.vn      

Nhân viên bảo vệ      
CN. Bùi Quang Thắng      

Tel: 0935111205        

Email: bqthang@hce.edu.vn      

Nhân viên bảo vệ      

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng