Tin tức » Thông báo
Tổ chức xét nâng lương đợt 2/2019 cho cán bộ viên chức của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Ngày 06/12/2019
Thực hiện Công văn số 1553/ĐHH-TCCB ngày 01/11/2019 của Đại học Huế về việc hướng dẫn nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 (đợt 2);
»
 
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2018 - 2019
Ngày 14/06/2019
Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-ĐHKT-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế về việc ban hành quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên;
»
 
Thông báo V/v xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2019
Ngày 13/06/2019
Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
»
 
Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019
Ngày 09/06/2019
»
 
Danh sách (CHÍNH THỨC) cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 - Cụm thi số 32 (TT Huế)
Ngày 23/05/2019
»
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2019
Ngày 31/03/2019
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga,
»
 
Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ giảng dạy hợp đồng năm 2019
Ngày 31/03/2019
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-ĐHKT ngày 26/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình tuyển dụng cán bộ giảng dạy hợp đồng, Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy hợp đồng năm 2019 như sau:
»
 
Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và rà soát, bổ sung quy hoạch
Ngày 03/02/2019
Ngày 17/01/2019, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-ĐHH về việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và rà soát, bổ sung quy hoạch
»
 
Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
Ngày 18/01/2019
Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-20125'' với mục tiêu tổng thể ''tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực; góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới''.
»
 
Tổ chức xét nâng lương đợt 2/2018 cho cán bộ viên chức của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Ngày 13/12/2018
Thực hiện Công văn số 1600/ĐHH-TCCB ngày 26/11/2018 của Đại học Huế về việc hướng dẫn nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (đợt 2); Phòng Tổ chức – Hành chính đã lập danh sách dự kiến cán bộ viên chức được xét nâng lương năm 2018 (đợt 2), bao gồm các đối tượng:
»