Tin tức » Thông báo
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2018 - 2019
Ngày 14/06/2019

 

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của giảng viên năm học 2018 - 2019

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-ĐHKT-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế về việc ban hành quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên; Quyết định số 727/QĐ-ĐHKT ngày 14/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Phòng Tổ chức – Hành chính đã được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ xác định và tính toán định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong năm học 2018 – 2019. Đến thời điểm này, công việc tính toán định mức giờ chuẩn đã cơ bản hoàn thành.

Để đảm bảo tính công khai và đúng quyền lợi của giảng viên trong việc xác định và tính toán định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức – Hành chính kính đề nghị các đơn vị trực thuộc thông báo đến toàn thể cán bộ giảng viên biết về kết quả tính toán (Click vào đây để xem kết quả tính toán); Kèm theo Quy định tính định mức). Trong trường hợp kết quả tính toán chưa chính xác hoặc thiếu sót, đề nghị quý Thầy, Cô giáo phản hồi trực tiếp đến Phòng Tổ chức – Hành chính (liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng qua số điện thoại: 0986.012.681 hoặc Email: hunghce83@gmail.com) trước ngày 18/06/2019 để điều chỉnh và trình Hiệu trưởng ký duyệt.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.