Văn bản » Luật và Văn bản dưới Luật
Luật và Văn bản dưới Luật
Ngày 06/01/2012

TT

Luật và văn bản dưới Luật

File đính kèm

 1

Luật Viên chức

58/2010/QH12

2

Luật Bảo hiểm xã hội

 58/2014/QH13

3

Điều lệ Trường Đại học

 70/2014/QĐ-TTg

4

 Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

 15/2012/TT-BNV

5

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

6

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

08/2014/TT-BGDĐT

 7

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

33/2005/TT-BGD&ĐT

8

Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

14/2018/QĐ-UBND

 

9

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng của Chính phủ

91/2017/NĐ-CP

 

10

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

22/2018/TT-BGDĐT

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng