Văn bản » Văn bản quy định của Trường
Văn bản quy định
Ngày 05/01/2012

TT
Văn bản quy định
File đính kèm
1
Quy định về công tác xây dựng, phát triển và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của Trường Đại học Kinh tế
2
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Khoa, Thư viện và Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Kinh tế
3
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế
4
Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Huế
5
Quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
6
Quy định về tuyển dụng viên chức trong Đại học Huế
  7  
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế
8
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2016 - 2018
9
Quy định đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế
 10
 Quy định đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao động Trường ĐHKT, Đại học Huế

Nguyễn Mạnh Hùng