Thi đua » Tin tức hoạt động
QĐ khen thưởng năm học 2010 - 2011

           ĐẠI HỌC HUẾ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
          
Số:54/QĐ-ĐHKT-TCHC                                          Huế, ngày 13 tháng 07 năm 2011
 
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc: Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011)
 


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Căn cứ Quyết định số 126/2002/QĐ-TTg ngày 27/09/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại Học Huế và Quyết định số 7845/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế ban hành theo Quyết định số 060/ĐHH-TCNS ngày 21/02/2003 của Giám đốc Đại học Huế;
Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ công văn số 455/ĐHH-VP ngày 18/5/2011 của Giám đốc Đại học Huế về việc Hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2010 - 2011;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế ngày 12/07/2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 cho các tập thể và cá nhân của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, gồm:
1. Danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến:           39 đơn vị
2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:         41 cá nhân
3. Danh hiệu Lao động tiến tiến:                      238 cá nhân
( Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; tiền thưởng chi từ quỹ khen thưởng của Trường.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị và tập thể, cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nơi nhận:
Như điều 3                                                                    PGS. TS. Nguyễn Văn Phát
Lưu VT, TCHC

 

 

FILE ĐÍNH KÈM