Đội ngũ
Đào tạo - Bồi dưỡng
Danh sách cán bộ, giảng viên đang đi học sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước
Thống kê Đội ngũ
Thống kê Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tại thời điểm 31/12/2011
Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đi đào tạo, bồi dưỡng và tham dự Hội thảo, Hội nghị
Kế hoạch chiến lược phát triển
“Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” là sản phẩm trí tuệ được xây dựng bởi tập thể lãnh đạo Trường cùng với sự đóng góp ý kiến của đông đảo cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế và lãnh đạo Đại học Huế.