Tin tức » Tin tức - Sự kiện
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, ký cam kết thi đua Khối thi đua đào tạo 1, năm 2019
Ngày 17/01/2019

 Ngày 17/1/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ đã diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối đào tạo 1, năm 2019. Khối thi đua đào tạo 1 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 gồm 10 đơn vị: Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Dân lập Phú Xuân và Học Viện Âm nhạc Huế.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế là: “Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; phát triển du lịch- dịch vụ; công nghệ thông tin và nâng cao năng suất lao động. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”, tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua đào tạo 1 đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung cơ bản:  

1. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan văn hóa. Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tích cực tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân đạo từ thiện”...; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống nhũng nhiễu hách dịch. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

4. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động toàn thể cán bộ viên chức và người lao động nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chủ động xem xét giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, CBVC và người lao động, của người học theo thẩm quyền, hạn chế tối đa việc né tránh, đùn đẩy đơn thư lên cấp trên, không để xảy ra điểm nóng trong khiếu kiện.

5. Xây dựng Đảng bộ (Chi bộ) và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

6. Tiếp tục triển khai việc học tập, quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng; triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017; tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị.

 

Nguyễn Bá Tường – Phòng TCHC, Trường ĐHKT