Tin tức » Thông báo
Tổ chức xét nâng lương đợt 2/2019 cho cán bộ viên chức của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Ngày 06/12/2019

 THÔNG BÁO

     Về việc tổ chức xét nâng lương đợt 2 năm 2019

         Thực hiện Công văn số 1553/ĐHH-TCCB ngày 01/11/2019 của Đại học Huế về việc hướng dẫn nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 (đợt 2); Phòng Tổ chức – Hành chính đã lập danh sách dự kiến cán bộ viên chức được xét nâng lương năm 2019 (đợt 2), bao gồm các đối tượng: (1) Viên chức thuộc diện được xét nâng bậc lương thường xuyên (có thời gian nâng bậc lương từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019); (2) Viên chức thuộc diện được tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung; (3) Viên chức thuộc diện được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (có thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong năm 2020).

Căn cứ Quy trình thực hiện nâng lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, Trường Đại học Kinh tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi và công khai đến cán bộ viên chức của đơn vị về danh sách dự kiến được xét nâng lương năm 2019 - đợt 2 (DANH SÁCH)danh sách tổng hợp thành tích đề nghị xét nâng lương trước thời hạn (DANH SÁCH) và danh sách cán bộ không đủ điều kiện xét nâng lương (DANH SÁCH).

Lưu ý: Đề nghị cán bộ, giảng viên bổ sung thêm thông tin về số bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế và trong nước; số lượng đề tài NCKH các cấp (do cá nhân làm chủ nhiệm đề tài) và gửi minh chứng đến địa chỉ email: hunghce83@gmail.com.

Trong trường hợp danh sách có sai sót, đề nghị cán bộ viên chức phản ánh trực tiếp đến Phòng Tổ chức – Hành chính trước 13h30, ngày 09/12/2019 (liên hệ Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng) để kịp thời điều chỉnh và trình Hội đồng xét duyệt.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

               Nơi nhận:                                                               TL.HIỆU TRƯỞNG
               - Các đơn vị trực thuộc;                                    TRƯỞNG PHÒNG TC-HC         
               - Lưu: VT, TC-HC.                                                                  (Đã ký)

                                                                                                     Bùi Văn Chiêm